Akty prawne

STATUT  OŚRODKA  WSPIERANIA  RODZINY w Andrychowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY W ANDRYCHOWIE

Schemat organizacyjny OWR

ZARZĄDZENIE Nr 1159 / 2012 Burmistrza Andrychowa z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.

UCHWAŁA NR XXI-175-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie

 

ZARZĄDZENIE Nr 1159 / 2012 Burmistrza Andrychowa z dnia 15 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 10 ust 2 Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI – 175 – 12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 marca 2012 roku zarządzam co następuje:

§1

Zatwierdza się „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie”, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Za wykonanie zarządzenia odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie.  

§3

Traci moc Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie zatwierdzony  Uchwałą Nr 879 – 01 Zarządu Miejskiego w Andrychowie  z dnia 13 września 2001 roku.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Andrychowa nr 1159/12
z dnia 15 czerwca 2012 roku

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
OŚRODKA WSPIERANIA RODZINY
W ANDRYCHOWIE

Opracowała: Marta Szrobarczyk

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Regulamin Organizacyjny Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie (OWR), zwany dalej „Regulaminem”, określa przedmiot, zasady funkcjonowania oraz podział zadań w OWR w Andrychowie.

II. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA OWR

§ 2

 1. Ogólne zasady funkcjonowania OWR zawarte zostały w Statucie Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Andrychowie.
 2. Organizację OWR określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. OWR realizuje swoje zadania statutowe przede wszystkim w budynkach:
  • Ośrodka Wspierania Rodziny – ul. Metalowców 10;
 4. Godziny pracy OWR dostosowane są do specyfiki pracy poszczególnych działów z uwzględnieniem potrzeb klientów OWR.

§ 3

 1. Dyrektor OWR jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników OWR.
 2. Szczegółowe obowiązki pracowników określają zakresy czynności oraz Regulamin Pracy.
 3. W celu realizacji zadań statutowych OWR Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.
 4. Dyrektor może udzielić upoważnienia innym pracownikom do prowadzenia określonych spraw.
 5. Dyrektor do pomocy w wykonywaniu swoich zadań może powołać komisje i zespoły.

III. ORGANIZACJA OWR

§ 4

 1. Strukturę organizacyjną OWR stanowią:
  • Dział Ogólno-Administracyjny - DO
  • Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna - DT
  • Dział Profilaktyki Środowiskowej – DP
  • Ognisko Pracy Pozaszkolnej – DA
 2. Obsługę finansowo-księgową OWR prowadzi Gminny Zarząd Oświaty w Andrychowie zgodnie z zawartym porozumieniem.

IV. ZAKRES DZIAŁANIA, ZADANIA I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH OWR

§ 5

 1. Do zadań wszystkich komórek organizacyjnych należy przygotowywanie materiałów oraz podejmowanie czynności na potrzeby Ośrodka, w szczególności:
  • dokonywanie wydatków budżetowych w granicach kwot określonych w budżecie, zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem w sposób racjonalny, celowy i oszczędny;
  • prowadzenie postępowania administracyjnego w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej;
  • współpraca w zakresie opracowania projektów, umów, porozumień, uchwał oraz sprawozdań statystycznych i informacji opisowych;
  • terminowe załatwianie spraw;
  • współpraca z innymi jednostkami administracji samorządowej w celu realizacji zadań;
  • przygotowywanie przewidzianych prawem sprawozdań, ocen, analiz i informacji o realizacji zadań;
  • ochrona informacji niejawnych;
  • współudział w pracach związanych z obronnością kraju w tym obrona cywilna i ochrona przeciwpożarowa (w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami) oraz w przypadku klęsk żywiołowych.
 2. Do obowiązków pracowników wszystkich komórek organizacyjnych Ośrodka należy rzetelne załatwianie spraw i należyte wykonywanie pracy powierzonej zakresem czynności, w tym:
  • efektywne wykonywanie pracy;
  • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i porządku oraz wykorzystanie czasu pracy na pracę zawodową;
  • dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych, przestrzeganie przepisów i zasad bhp i ppoż, koleżeński stosunek do współpracowników, odpowiedzialność za powierzone mienie;
  • przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych;
  • systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa oraz skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji zadań;
  • uczestnictwo w naradach i szkoleniach pracowniczych, a także w posiedzeniach i spotkaniach dotyczących działalności Ośrodka;
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez uczestnictwo w zalecanych formach doskonalenia zawodowego (udział w szkoleniach, konferencjach, seminariach).

§ 6

Do zadań Działu Ogólno-Administracyjnego należy obsługa administracyjno-gospodarcza Ośrodka, a w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentów związanych z bieżącą działalnością Ośrodka;
 • prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka a także pełnienie funkcji doradczych i kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • przygotowywanie materiałów umożliwiających podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy;
 • prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, akt osobowych pracowników;
 • organizowanie wstępnych i okresowych szkoleń pracowników w zakresie bhp i ppoż.;
 • rejestracja, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, oraz wyników badań środowiska pracy;
 • opracowanie i aktualizacja planu obrony cywilnej Ośrodka oraz dokumentacji związanej z zarządzaniem kryzysowym;
 • przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;
 • prowadzenie ewidencji korespondencji;
 • zamawianie i ewidencjonowanie pieczęci Ośrodka;
 • prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością;
 • współpraca z Dyrektorem, Gminnego Zarządu Oświaty w zakresie planowania i realizacji budżetu oraz opracowywanie dokumentów ekonomicznych i statystycznych oraz różnorodnych materiałów dot. budżetu;
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia konkursów ofert, porozumień oraz dokumentacji związanej z realizacją zadań w tym zakresie;
 • prowadzenie archiwum zakładowego;
 • prowadzenie książki inwentarzowej i ewidencji pozaksięgowej majątku, przygotowywanie dokumentacji dot. protokołów likwidacyjnych składników majątkowych, dokumentacji „spisu z natury”;
 • prowadzenie, dokumentacji dotyczącej stanu technicznego budynku;
 • zabezpieczenie obiektów i mienia Ośrodka;
 • zapewnienie warunków do prowadzenia działalności socjalnej Ośrodka jako pracodawcy;
 • zakup materiałów oraz środków niezbędnych do funkcjonowania Ośrodka;
 • prowadzenie napraw oraz konserwacja budynku Ośrodka, pomieszczeń oraz urządzeń technicznych;
 • utrzymywanie pomieszczeń Ośrodka w należytym stanie technicznym;
 • zapewnienie odpowiedniego stanu sanitarno  –  higienicznego w pomieszczeniach Ośrodka;
 • utrzymywanie terenu wokół Ośrodka w czystości.

§ 7

 1. Do zadań Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej należy w szczególności:
  • zapewnienie dziecku opieki i wychowania;
  • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy wychowanków;
  • wspieranie rodziców w sprawowaniu funkcji rodzicielskich;
  • współpraca z rodzicami i opiekunami, kształtowanie ich postaw rodzicielskich i udzielanie pomocy w doborze metod postępowania z dziećmi;
  • pomoc rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – interwencja kryzysowa (problemy wychowawcze, uzależnienia, demoralizacja itp.).
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej określa jej regulamin, zatwierdzony odrębnym zarządzeniem Dyrektora.

§ 8

Do zadań Działu Profilaktyki Środowiskowej należy w szczególności:

 • inicjowanie i upowszechnianie różnorodnych form pracy psychoprofilaktycznej i socjoterapeutycznej w środowisku szkolnym i rodzinnym;
 • pogłębianie wiedzy mieszkańców Gminy na temat profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki – dopalacze, tytoń, hazard, massmedia);
 • wypracowywanie form pracy środowiskowej;
 • organizacja i udział w kampaniach profilaktycznych, programach profilaktycznych, imprezach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym.

§ 9

 1. Do zadań Ogniska Pracy Pozaszkolnej należy w szczególności:
  • wspieranie wszechstronnego rozwoju wychowanków;
  • rozwijanie różnorodnych zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy wychowanków;
  • wypracowywanie form pracy pozaszkolnej;
  • stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży (w tym także utalentowanej) w różnych dziedzinach nauki i sztuki;
  • organizowanie zajęć stacjonarnych na terenie działających w Ognisku Pracowni, wycieczek, pokazów, wystaw, turniejów, imprez okolicznościowych, itp.;
  • udział w różnych formach doskonalenia pracy wychowanka (konkursy, turnieje, przeglądy, pokazy).
 2. Szczegółowe zasady funkcjonowania Ogniska Pracy Pozaszkolnej określa jego Statut, zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej Ogniska Pracy Pozaszkolnej.

V. OBIEG DOKUMENTÓW

§ 10

 1. Postępowanie kancelaryjne i zasady obiegu dokumentów w OWR określa odrębne zarządzenie Dyrektora.
 2. Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

Sprawy nie określone w niniejszym Regulaminie reguluje Dyrektor w drodze zarządzenia.

 


Załącznik nr 1
do Regulaminu Organizacyjnego
Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie

Schemat organizacyjny OWR


 

UCHWAŁA NR XXI-175-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 29 marca 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie

 
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje: 

§ 1

Uchyla się dotychczasową treść Statutu Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, przyjętego uchwałą Nr XIII-102-99 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 8 września 1999 r. (z późn. zm.), a w to miejsce wpisuje się nową treść w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.                         

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski


 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI-175-12
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 29 marca 2012 r.

STATUT  OŚRODKA  WSPIERANIA  RODZINY w Andrychowie 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§ 1

Ośrodek Wspierania Rodziny, zwany dalej Ośrodkiem, zostaje powołany z dniem 1 października 1999 r. uchwałą Nr XIII-102-99 Rady Miejskiej w Andrychowie i działa w oparciu o:

 • ustawę o samorządzie gminnym,
 • ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • ustawę o pomocy społecznej,
 • ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawę o systemie oświaty,
 • porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach.

§ 2

Ośrodek jest jednostką budżetową. Siedzibą Ośrodka jest budynek przy ul. Metalowców 10.

§ 3

Terenem działania Ośrodka jest Gmina Andrychów oraz teren innych gmin – stosownie do zawartych porozumień.

§ 4

Organem prowadzącym Ośrodek jest Gmina Andrychów.

Rozdział 2. Cele i zadania Ośrodka

§ 5

 1. Celem działania Ośrodka jest udzielanie szeroko rozumianej pomocy rodzinom przeżywającym trudności na różnych płaszczyznach ich funkcjonowania, zwłaszcza poprzez:
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących prowadzenia placówki wsparcia dziennego
  • socjoterapii dla dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć warsztatowych w ramach działających na terenie Ośrodka pracowni,
  • organizowanie wycieczek, obozów terapeutycznych i imprez okolicznościowych,
  • pracę w środowisku (szkole, domu rodzinnym, miejscu pracy),
  • współpracę z instytucjami oraz organizacjami działającymi w środowisku lokalnym,
  • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w szczególności tych dotyczących pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  • opracowywanie i koordynowanie Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 6

Ośrodek prowadzi Ognisko Pracy Pozaszkolnej przejęte przez Gminę Andrychów na mocy porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Wadowicach, w ramach którego:

 • wspiera wszechstronny rozwój wychowanków,
 • rozwija różnorodne zainteresowania oraz pogłębia wiedzę wychowanków,
 • wypracowuje formy pracy pozaszkolnej,
 • stwarza warunki do rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży w różnych dziedzinach nauki i sztuki.

§ 7

 1. Ośrodek prowadzi placówkę wsparcia dziennego, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pod nazwą: Świetlica Środowiskowo – Socjoterapeutyczna.
 2. Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest w formie:
  • a. opiekuńczej – zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizuje czas wolny, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań;
  • b. specjalistycznej – prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne, terapeutyczne, korekcyjne i kompensacyjne.
 3. Placówka wsparcia dziennego współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi i podmiotami leczniczymi.
 4. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest nieodpłatny.
 5. Pobyt dziecka w placówce wsparcia dziennego jest dobrowolny, chyba że do placówki skieruje sąd.
 6. Kierownikiem placówki wsparcia dziennego jest Dyrektor Ośrodka.  

Rozdział 3. Klienci Ośrodka

§ 8

Klientami Ośrodka są dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe, poszukujące pomocy i wsparcia, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i deklarujące gotowość do przyjęcia pomocy.

§ 9

Udział w różnorodnych formach aktywności Ośrodka jest dobrowolny, zasadniczo bezpłatny, nie uwarunkowany żadnym skierowaniem, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4 i 5.

Rozdział 4. Organizacja Ośrodka

§ 10

 1. Pracą Ośrodka kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Andrychowa, który określa tryb powołania oraz jego czasokres.
 2. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne Ośrodka oraz szczegółowy zakres ich działania określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Burmistrza Andrychowa na wniosek Dyrektora Ośrodka.

§ 11

Do obowiązków Dyrektora Ośrodka należy kierowanie, organizowanie i zarządzanie działalnością Ośrodka, szczególnie w zakresie:

 • opracowania i dokonywania zmian Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka, zatwierdzanego przez Burmistrza Andrychowa.
 • nadzoru merytorycznego nad pracą jego komórek,
 • kierowania bieżącymi sprawami dotyczącymi administracji budynku oraz zarządzania majątkiem,
 • podejmowania decyzji w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników,
 • przygotowania i nadzorowania realizacji planu finansowego Ośrodka, zatwierdzonego przez Burmistrza Andrychowa,
 • pozyskiwania dodatkowych środków finansowych,
 • reprezentowania Ośrodka na zewnątrz w sprawach bieżącego funkcjonowania

§ 12

Ośrodek zatrudnia pracowników legitymujących się odpowiednim wykształceniem, posiadających właściwe kwalifikacje w zakresie powierzonych obowiązków i zadań.

§ 13

W zależności od potrzeb danego projektu, możliwości organizacyjnych i finansowych, pracownicy zatrudniani są na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy-zlecenia,
 • umowy o świadczenie usług z prywatnymi firmami.

§ 14

Część zadań Ośrodka może być wykonywana przez wolontariuszy.

§ 15

Ośrodek prowadzi dokumentacje Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej jako placówki wsparcia dziennego, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przewidzianą przepisami prawa.

Rozdział 5. Sposoby finansowania działalności Ośrodka

§ 16

Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Gminy Andrychów, w tym:

 • ze środków uzyskanych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • z dotacji otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Wadowicach, wynikających ze stosownego porozumienia.

§ 17

Działalność może być finansowana z:

 • środków uzyskanych w ramach konkursów i projektów ze środków unijnych i rządowych,
 • darowizn od sponsorów,
 • akcji charytatywnych,
 • innych źródeł. 

Rozdział 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym

§ 18

Ośrodek jest placówką otwartą, środowiskową, prowadzącą współpracę z instytucjami zajmującymi się podobną problematyką, zwłaszcza z:

 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie oraz gminnymi ośrodkami pomocy społecznej z terenu Powiatu Wadowickiego,
 • Sądem Rejonowym w Wadowicach, Komendą Powiatową Policji w Wadowicach, Komisariatem Policji w Andrychowie, Strażą Miejską w Andrychowie, Prokuraturą Rejonową w Wadowicach,
 • Ośrodkiem Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej
 • szkołami podstawowymi, gimnazjami i szkołami ponadgimnazjalnymi,
 • domami dziecka i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi,
 • instytucjami kulturalnymi,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • parafiami i organizacjami kościelnymi z terenu Gminy Andrychów.

§ 19

Ośrodek współpracuje z wymienionymi w § 18 niniejszego Statutu instytucjami i organizacjami w zakresie:

 • wymiany informacji,
 • doświadczeń,
 • tworzenia indywidualnych programów wychodzenia z trudnych sytuacji życiowych klientów,
 • organizacji wspólnych przedsięwzięć,
 • integracji środowiska lokalnego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Roman Babski

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl