Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zostało powołane Orzeczeniem Organizacyjnym przez Urząd Powiatowy w Wadowicach dnia 30 maja 1974 roku.

Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
finansowana jest z dotacji udzielonej przez Powiat Wadowicki
i współfinansowana z budżetu Gminy Andrychów.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej jest placówką publiczną wychowania pozaszkolnego, której celem jest stworzenie dzieciom i młodzieży warunków aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa, wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijania zainteresowań i uzdolnień, organizowanie i przygotowanie do racjonalnego korzystania z czasu wolnego.

Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej są dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci i młodzież ucząca się.

Zajęcia z wychowankami placówki prowadzą nauczyciele, którzy są odpowiedzialni za jakość
i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece wychowanków. Kadra pracująca
w Ognisku to wykwalifikowani nauczyciele, którzy nie szczędzą sił i zaangażowania aby zajęcia były interesujące, atrakcyjne i wpływały na rozwój psychofizyczny wychowanków.
Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne, uwarunkowane jedynie pisemnym zezwoleniem rodziców na udział w grupie czy zespole

Pobierz zgodę na uczestnictwo w zajęciach oraz deklarację wpłaty na fundusz Rady Rodziców – kliknij tutaj

Od 13 stycznia 2014 r. Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zaprasza na zajęcia w nowej siedzibie w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie przy ul. Metalowców 10.
Zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć. Telefon Ogniska nr (33) 875 24 29.

Działalność Ogniska wspierają rodzice wychowanków skupieni w Radzie Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej  w Andrychowie.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w Ośrodku Wspierania Rodziny 
w Andrychowie Ognisku Pracy Pozaszkolnej, ul. Metalowców 10 w godzinach pracy sekretariatu, 
u nauczycieli prowadzących zajęcia lub bezpośrednio na konto bankowe:

Bank Spółdzielczy w Andrychowie ul. Krakowska 112
nr: 75 8110 0000 3001 0040 7955 0002.

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl