Oferta dla szkół

Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, w ramach działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii przygotował program profilaktyczny „Miraż”. Program ten nastawiony jest na realizację profilaktyki w ramach strategii uniwersalnej. Ma za zadanie kształtować postawy sprzyjające życiu bez substancji psychoaktywnych, uzależniających oraz wyposażyć młodzież w ogólne umiejętności radzenia sobie z problemami życiowymi i emocjonalnymi.

Celem programu jest:

 • integracja grup,
 • ukierunkowanie uczniów na budowanie własnej, zgodnej z normami społecznymi hierarchii wartości,
 • uświadomienie młodzieży jak wpływa zażywanie narkotyków na człowieka,
 • osłabienie czynników ryzyka poprzez dostarczenie niezbędnych informacji na temat skutków uzależnień,
 • zapoznanie z konsekwencjami używania narkotyków,
 • pokazanie wpływu narkotyków na zdrowie człowieka,
 • uświadomienie uczniom powodów sięgania po narkotyki,
 • skłonienie uczniów do refleksji, zastanowienia się nad pytaniem, czy narkotyki rozwiążą twoje  problemy,
 • doskonalenie umiejętności dyskutowania i pracy w grupie,
 • znajdowania sposobów na rozładowanie napięcia emocjonalnego,
 • ukazywanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia,

Program profilaktyczny „MIRAŻ” składa się z cyklu trzech spotkań, każde po dwie godziny lekcyjne.

 • Spotkanie pierwsze:
  • Integracja klasy. 1x45 min
  • Moja hierarchia wartości. 1x45min
 • Spotkanie drugie :
  • Dlaczego młodzi ludzie sięgają po narkotyk? 1x45 min
  • Narkotykom mówię NIE! 1x 45min
 • Spotkanie trzecie:
  • Świat moich uczuć.1x 45min
  • Panowanie nad własnymi emocjami. (Współdziałanie w grupie rówieśniczej).1x45min

Zajęcia prowadzone są formie warsztatowej z wykorzystaniem interaktywnych metod nauczania takich jak: burza mózgów, psychodrama, ćwiczenia i zabawy integracyjne itp.

Zaproponowany program stanowi rozwinięcie programów wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w szkołach, który ma na celu kształtowanie osobowości uczniów i wspierania ich rozwoju.

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl