Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna działa na terenie Andrychowa od marca 1993 r.

Do 31 stycznia 2000 r. była placówką oświatową. 1 lutego 2000 r. została na mocy porozumienia Urzędu Miejskiego ze Starostwem Powiatowym przejęta jako zadanie zlecone i stała się integralną częścią Ośrodka Wspierania Rodziny.

Świetlica wraz z innymi działami Ośrodka oraz instytucjami i organizacjami ściśle współpracującymi tworzy spójny system pracy z rodziną.

Współpracujemy z:

 • placówkami i organizacjami podejmującymi działania opiekuńczo-wychowawcze lub profilaktyczne :
  • Szkołami Podstawowymi i Gimnazjami Gminy Andrychów,
  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
  • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
  • Wydziałem Kuratorów Sądowych;
 • osobami udzielającymi porad specjalistycznych :
  • psychologiem,
  • prawnikiem,
  • instruktorem terapii uzależnień.

Cele działalności Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej

Wspieranie rodziny w tworzeniu warunków do harmonijnego rozwoju dziecka.

Cele szczegółowe:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych,
 • korygowanie zachowań dysfunkcyjnych i deficytów rozwojowych,
 • kształtowanie u wychowanków nawyków i zachowań prozdrowotnych,
 • przygotowanie dzieci do podejmowania ról społecznych,
 • praca w obszarze relacji kulturowych oraz religijnych.

Zadania Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej

 • objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi, wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi,
 • wspieranie rodziców w sprawowaniu funkcji rodzicielskich,
 • pomoc rodzicom i dzieciom w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych – interwencja kryzysowa (problemy wychowawcze, uzależnienia, demoralizacja itp.).

Praca z wychowankami odbywa się w trzech grupach wiekowych:

 • I-IV klasa Szkoły Podstawowej,
 • V-VI klasa Szkoły Podstawowej,
 • I-III Gimnazjum.

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku według tygodniowego harmonogramu pracy:

 • dzieci młodsze w godz. 12.00 – 18.00
 • gimnazjaliści w godz.  13.00 – 18.00

Łączenie funkcji opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Świetlica Środowiskowo-Socjoterapeutyczna:

Praca z dzieckiem w wieku szkolnym (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum):

 • grupy socjoterapeutyczne,
 • grupy psychoprofilaktyczne,
 • społeczność wychowanków,
 • terapia zajęciowa: plastyka, sport, zajęcia kulinarne, muzyczno-ruchowe, filmowe, teatralno-literackie,
 • zajęcia integracyjne,
 • zajęcia indywidualne,
 • zajęcia wychowawcze,
 • pomoc w nauce,

oraz z rodziną wychowanka:

 • poradnictwo pedagogiczne,
 • ustalanie indywidualnego programu pracy z rodziną,
 • interwencje w sytuacjach trudnych, kryzysach rodzinnych,
 • warsztaty dla rodziców.

Wybrane formy zapobiegania wykluczeniu społecznemu:

 • Imprezy rodzinne: śniadanie wielkanocne, wiosenny piknik rodzinny, jesienny piknik rodzinny, spotkanie wigilijne
 • Organizacja czasu wolnego: zimowisko, półkolonia, wyjazdy na basen, wycieczki integracyjne

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl