Informacje o Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzi w szczególności inicjujące działania w zakresie określonym w ust. 1 (Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi) oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Przedmiotem działania Komisji jest prowadzenie całokształtu zadań związanych z profilaktyką i problematyką uzależnień na terenie Gminy Andrychów w oparciu o:

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – program działań Administracji Rządowej;
 • Wojewódzki Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminny Program Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do podstawowych zadań Komisji należy:

 • konstruowanie, opiniowanie i nadzorowanie wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • opiniowanie i przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących profilaktyki i  rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej;
 • prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych ora wdrażanie postępowania zmierzającego do wyciągnięcia konsekwencji i sankcji karnych w razie stwierdzenia istotnego naruszania tych warunków;
 • kierowanie osób na badanie w przedmiocie uzależnienia;
 • wnioskowanie do Sądu o wydanie postanowienia w sprawie podjęcia przymusowego leczenia odwykowego;
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej;
 • ustalanie zakresu wywiadów środowiskowych oraz opracowanie kwestionariusza wywiadu;
 • inne sprawy kierowane do Komisji przez Radę Miejską lub przepisy prawa.

W skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Komisja pracuje w pełnym składzie lub w zespołach co najmniej trzyosobowych wyłonionych z jej składu:

Zespół Orzekający

- działanie na rzecz zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej dla osób nadużywających lub uzależnionych od alkoholu, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, wnioskowanie w sprawie podjęcia przymusowego leczenia odwykowego, kierowanie i informowanie o możliwości podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego.

Koordynator ds. Kontroli GKRPA

– działanie prawne na rynku napojów alkoholowych, kontrola prawidłowości sprzedaży napojów alkoholowych jak również wyrobów tytoniowych, kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz wnoszenie o ukaraniu winnych naruszeń przepisów tej ustawy oraz składania półrocznych sprawozdań z przeprowadzonych kontroli.

Ustawodawca w art. 41 ust. 5 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określa zasady wydawania i cofania zezwoleń oraz prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl