Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

24 lipca w Urzędzie Miejskim w Andrychowie odbyło się spotkanie, podczas którego wręczono w naszym mieście pierwsze Karty Dużych Rodzin. Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski wraz z Wiceprzewodniczącym Rady - Janem Żydkiem, który jest też przewodniczącym Komisji Rodziny, Zdrowia i Pomocy Społecznej RM oraz dyrektor OWR - Marta Kajzer przekazali pierwsze karty kilkunastu przedstawicielom z 54 rodzin gminy Andrychów uprawnionym do ich odebrania. Pozostałe rodziny będą mogły odebrać je w Ośrodku Wspierania Rodziny, który zajmuje się propagowaniem tej ogólnopolskiej akcji w naszym mieście.

Karty Dużej Rodziny to dokumenty uprawniające do zniżek w wybranych miejscach na terenie całej Polski. Tomasz Żak poinformował, że również w Andrychowie trwają przygotowania do wprowadzenia tego rodzaju zniżek przez lokalnych przedsiębiorców.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest programem Rządowym, uprawnia do zniżek na terenie całej Polski w wybranych muzeach, ośrodkach sportu, liniach kolejowych. Ośrodek Wspierania Rodziny wraz z Radą Miejską i władzami samorządowymi planuje wdrożenie lokalnej, Andrychowkiej Karty Dużej Rodziny.

Jest to pomysł ze wszech miar słuszny. Obecnie wraz z Ośrodkiem Wspierania Rodziny jesteśmy na etapie poszukiwania partnerów do programu Andrychowskiej Karty Dużej Rodziny. Chcemy sukcesywnie wprowadzać nowe, lokalne placówki, nowe usługi. Mamy już wstępne deklaracje - powiedział, witając przybyłych - Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Andrychowie podejmie uchwałę w sprawie Andrychowskiej Karty Dużej Rodziny. Zdajemy sobie sprawę, że przede wszystkim każdy z nas tutaj żyje, mieszka i korzysta z różnego rodzaju usług. Myślę, że ta karta to jest to, czego Państwo oczekują od lokalnego samorządu. Kiedy tylko zostaną podpisane z partnerami odpowiednie dokumenty - nasza lokalna Andrychowska Karta Dużej Rodziny zostanie wdrożona - dodał Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski

Andrychowski Program Karty Dużej Rodziny będzie różnił się od tego - ogólnopolskiego. Więcej informacji zostanie przekazanych niezwłocznie po fakcie, gdy ustalimy z lokalnymi partnerami tego programu wszystkie niezbędne szczegóły. Trwają również poszukiwania kolejnych partnerów tego projektu - poinformowała dyrektor OWR - Marta Kajzer

Karta Dużej Rodziny w wersji ogólnopolskiej oferuje wiele zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej właściciele bedą mogli korzystać ze zniżek oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej w wybranych placówkach i przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.

Ważne, że zniżki mogą oferować nie tylko instytucje publiczne. Również przedsiębiorcy prywatni mogą przystąpić do tego programu i posługiwać się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny”.

Kartę ogólnopolską dla rodzin kwalifikujących się do jej przyznania przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek członka rodziny wielodzietnej.

O dodatkowych ulgach, obowiązujących w gminie Andrychów będziemy informować na stronie Ośrodka Wspierania Rodziny, który koordynuje w gminie Andrychów tą akcję oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Andrychowie - www.andrychow.eu, a także poprzez lokalne portale internetowe.

Przypomnijmy:

16 czerwca 2014 r. ruszył rządowy program Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. W Gminie Andrychów program realizuje Ośrodek Wspierania Rodziny, ul. Metalowców 10. Każda rodzina z co najmniej trójką dzieci w wieku do 18 lat (lub 25 w przypadku osób uczących się i pozostających pod opieką rodziców) będzie mogła skorzystać z systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych. Wystarczy złożyć wniosek o wydanie karty. Pierwsze karty zostaną wydane już w lipcu.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 755)

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny / duplikatu karty dużej rodziny

Więcej informacji na temat programu na stronach internetowych:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,6747,karta-duzej-rodziny-od-dzisiaj-w-calej-polsce.html

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/informacje/

http://rodzina.gov.pl/

Karta Dużej Rodziny: pytania i odpowiedzi

Komu przysługuje Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

 • Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54x85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę?

 • Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. W urzędzie gminy będzie podana informacja o instytucjach, które zajmują się wydawaniem karty – tam należy złożyć wniosek. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Kiedy mogę złożyć wniosek o wydanie karty?

 • Od 16 czerwca br. rodziny mogą składać wnioski.

Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie?

 • Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty?

 • Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna będzie tutaj: rodzina.gov.pl. Lista będzie aktualizowana na bieżąco.

Czym różni się ogólnopolska Karta Dużej Rodziny od tej lokalnej?

 • Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy zniżki z tytułu posiadania ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny anulują zniżki, które przysługują z tytułu posiadania lokalnej Karty Dużej Rodziny?

 • Nie. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest uzupełnieniem zniżek, do których uprawnia lokalna Karta Dużej Rodziny. Karta jest również uzupełnieniem zniżek, które do tej pory przysługują rodzinom, np. w komunikacji krajowej, czy instytucjach kultury.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki?

 • Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze.  Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty?

 • Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.  

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny?

 • Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu. 

Co zrobić w przypadku zgubienia karty?

 • Aby otrzymać duplikat karty należy się zgłosić do urzędu gminy. Duplikat karty wydawany jest za opłatą 8,71 zł.

Wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny trzeba okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej. Oznacza to, że członek rodziny wielodzietnej ubiegający się o przyznanie Karty Dużej Rodziny jest zobowiązany do pokazania oryginałów lub odpisów tych dokumentów.

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności:

 1. w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
 7. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, należy okazać dokument potwierdzający tożsamość lub, w przypadku dziecka, odpis aktu urodzenia.

Należy jednak wskazać, że organ może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemca).

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl