Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Andrychów na lata 2014-2016

Załącznik
do Uchwały Nr XLI – 377 – 13
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Andrychów na lata 2014 –2016, zwany dalej „Programem”, określa zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.). Program opracowany został zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy, obejmujących:

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

5) pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW NARKOTYKOWYCH W GMINIE ANDRYCHÓW
Narkotyki w środowisku lokalnym

Jak wynika z diagnozy przeprowadzonej na zlecenie Ośrodka Wspierania Rodziny w 2013 roku problem narkotyków jest stosunkowo poważny wśród badanych mieszkańców gminy Andrychów. Liczba badanych mieszkańców, która próbowała narkotyków jest wyższa od wyników analiz ogólnopolskich. W tym miejscu warto odwołać się do sondażu Centrum Badania Opinii Publicznej „Postawy wobec narkotyków” z 2011 roku. Spytano w nim respondentów, czy kiedykolwiek próbowali narkotyków. Niższy odsetek badanych odpowiedział „tak” – 7% (w stosunku do 9% respondentów z Gminy Andrychów). Aż 93% populacji w 2011 roku nie próbowało narkotyków. Warto również zwrócić uwagę, że narkotyki używali głównie mężczyźni (10%) i tylko 4% kobiet.” Problem ten dotyczy także młodych mieszkańców Gminy Andrychów. Badania wykazały, że stosunkowo dużo badanych młodych mieszkańców gminy Andrychów ma kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 9,1% badanych uczniów szkół podstawowych, 31,9% badanych gimnazjalistów oraz 50,9% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród badanych uczniów szkół podstawowych, 1,2% uczniów miało doświadczenia z narkotykami. Odsetek badanych uczniów szkół gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 6,8%, zaś odsetek badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 15,7%.

Wyniki te przedstawia poniższa tabela.

Tab. 19. Używanie narkotyków przez młodych mieszkańców gminy Andrychów.

Czy użyłeś kiedykolwiek narkotyku?

Szkoła Podstawowa

Gimnazjum

Szkoła Ponadgimnazjalna

Tak

1,2%

6,8%

15,7%

Nie

98,8%

93,2%

84,3%

Jednocześnie niepokojący jest względnie łatwy dostęp dzieci i młodzieży do substancji psychoaktywnych. Jego ograniczenie jest zadaniem leżącym w obowiązku osób dorosłych.
Najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z substancjami psychoaktywnymi stwarzają wakacje oraz czas wolny, dlatego też dzieci w tym okresie powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zjawisko używania narkotyków jest stosunkowo nasilone wśród młodych mieszkańców gminy Andrychów.

Stanowi to dość poważny problem i obliguje realizatorów programu do ciągłego monitorowania problemu i prowadzenia działań zmierzających ku obniżeniu niechlubnych statystyk.
Ze szczegółową diagnozą lokalnych problemów społecznych w Gminie Andrychów można zapoznać się w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie.

III. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Ograniczanie używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych wśród mieszkańców Gminy Andrychów, zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami, również behawioralnymi a także zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie właściwych postaw wobec zjawiska narkomanii i narkotyków wśród mieszkańców Gminy Andrychów
 • zmniejszenie tempa wzrostu zażywania i rozpowszechniania narkotyków,
 • ograniczenie zjawiska inicjacji narkotykowej,
 • promocja zdrowego stylu życia,
 • podnoszenie wiedzy mieszkańców na temat zjawiska narkomanii i innych uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych (m.in. hazardu, Internetu, cyberprzemocy zachowań seksualnych, zakupoholizmu i innych),
 • wdrażanie nowoczesnych form profilaktyki kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej, w szczególności dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem,
 • zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z używaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
 • zmniejszenie rozmiarów aktualnie występujących problemów związanych z uzależnieniami,

IV. ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej.

 • prowadzenie działań informacyjnych dotyczących możliwości otrzymania pomocy specjalistycznej – w tym zakup i dystrybucja materiałów informacyjno-edukacyjnych dla klientów,
 • utrzymywanie stałego kontaktu i współpracy z poradnią uzależnień oraz ośrodkami terapeutycznymi,
 • prowadzenie edukacji publicznej w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • udzielanie pomocy prawnej oraz pomocy psychospołecznej i psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w     pozalekcyjnych programach opiekuńczo  –  wychowawczych i socjoterapeutycznych.

 • realizacja programów profilaktycznych w szkołach i środowisku lokalnym,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką uzależnień,
 • wzmacnianie postaw społecznych sprzyjających ograniczaniu używania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych wśród mieszkańców Gminy Andrychów oraz zapobieganie innym uzależnieniom (np. behawioralnym) poprzez realizację różnych działań profilaktycznych (marsze, happeningi, pikniki, spektakle, koncerty, itp.)
 • organizowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych z wykorzystaniem środków masowego przekazu, propagujących postawy abstynenckie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz informujących o ryzyku związanym z używaniem środków psychoaktywnych.
 • organizowanie spektakli teatralnych, koncertów profilaktycznych, łączących w swej treści zapobieganie narkomanii, lekomanii, HIV i AIDS oraz problematykę „dopalaczy” i napojów energetyzujących a także innych uzależnień,
 • podnoszenie poziomu świadomości społecznej na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegających temu zjawisku poprzez: udział gminy w kampaniach edukacyjno-profilaktycznych, zakup i rozpowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki narkotykowej,
 • działalność profilaktyczno-wychowawcza Świetlicy Środowiskowo-Socjoterapeutycznej,
 • realizowanie informacyjnych programów profilaktycznych dla rodziców na terenie placówek oświatowych oraz w środowisku lokalnym,
 • organizowanie spotkań, szkoleń, prelekcji i innych działań z zakresu tematyki uzależnienia od narkotyków i innych uzależnień (w tym behawioralnych) dla pedagogów szkolnych, nauczycieli, wychowawców, psychologów i osób pracujących z młodzieżą,
 • wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały rekomendację Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwa Edukacji Narodowej lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii,
 • rozwój i wsparcie oferty pozaszkolnych zajęć dla dzieci i młodzieży.

3. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii

 • współpraca ze Strażą Miejską w Andrychowie, Policją poprzez prowadzenie wspólnych działań profilaktycznych w celu dokonywania kontroli miejsc szczególnie narażonych na działalność dealerów narkotykowych tj. szkoły, klatki schodowe, piwnice, park miejski, miejsca grupowania się młodzieży,
 • współpraca ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i jednostkami oświatowymi, kulturalnymi i sportowymi, kościołami w celu propagowania zdrowego stylu życia oraz życia bez narkotyków i środków odurzających,
 • współpraca z Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii i innymi instytucjami, zajmującymi się rozwiązywaniem problemów narkomanii.

V.REALIZATORZY ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Realizatorem Programu jest Urząd Miejski w Andrychowie poprzez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, który w celu realizacji Programu współpracuje głównie z:

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie,
 • Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie,
 • Andrychowskimi Stowarzyszeniami Trzeźwościowymi,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • Grupami samopomocowymi AA dla uzależnionych,
 • Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie,
 • Komisariatem Policji w Andrychowie,
 • Komendą Policji w Wadowicach,
 • Strażą Miejską w Andrychowie,
 • placówkami oświatowymi,
 • parafiami,
 • oraz innymi instytucjami i osobami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy, m.in. Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania Narkomanii, NZOZ – y,

Za priorytetowych partnerów uznaje się organizacje pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane będą zadania z art. 4.1. pkt 32. tejże ustawy w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

 • Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 są środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
 • Środki finansowe pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w danym roku zostają przeniesione do wykorzystania w Programie PN w roku następnym.

VII. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

1.Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przygotowuje Ośrodek Wspierania Rodziny i przedstawia Burmistrzowi.

2.Burmistrz po zatwierdzeniu sprawozdania przedstawia je Radzie Miejskiej do przyjęcia.

Andrychów, 4 grudnia 2013 r.

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl