Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla gminy Andrychów na rok 2016

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY ANDRYCHÓW NA 2016 ROK

I. WPROWADZENIE

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Andrychów na rok 2016, zwany dalej „Programem”, określa priorytetowe kierunki działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o zadania własne gminy, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.). Ustawa ta nakłada na organy administracji państwowej oraz jednostki samorządu terytorialnego obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, działania na rzecz trzeźwości, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, wspierania działalności w tym zakresie.

Program profilaktyki stanowi część strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych oraz Strategii Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014 – 2020 (Cel operacyjny: III.4 Integrująca polityka społeczna) oraz Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015.

Program jest kontynuacją i rozwinięciem sprawdzonych już działań podejmowanych w latach poprzednich, zarówno w zakresie profilaktyki uniwersalnej (promocja zdrowia, wspomaganie prawidłowego procesu rozwoju psychospołecznego społeczeństwa), profilaktyki selektywnej (przy wystąpieniu pierwszych problemów następuje podjecie działań mających na celu redukcje zachowań niepożądanych) oraz profilaktyki wskazującej (skierowanej do osób, u których występują już zdiagnozowane problemy i które w procesie terapeutycznym potrzebują wsparcia).

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

W roku 2013 Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie przeprowadził za pośrednictwem Studia Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa diagnozę problemów społecznych w Gminie Andrychów. Celem diagnozy było sprawdzenie, jakie zachowania ryzykowne występują najczęściej wśród mieszkańców Gminy Andrychów oraz jakie wynikają z tego problemy dla społeczności lokalnej. Badania zostały przeprowadzone wśród reprezentacyjnej grupy dorosłych mieszkańców Gminy, właścicieli i sprzedawców punktów sprzedaży napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych oraz wśród uczniów gminnych szkół podstawowych (szóste klasy), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prócz stanu wiedzy dotyczącego występowania problemów społecznych, badano poziom wiedzy mieszkańców odnośnie działań profilaktycznych, prowadzonych na terenie Gminy.

Zagrożenia w środowisku dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów

Wśród wielu problemów wymienionych podczas badań przez dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów, problem nadużywania alkoholu był wymieniany jako jeden z najważniejszych problemów społecznych. Ponad połowa badanych (56,9%) uważa alkohol za towar szczególny i postulowała za kontrolowaniem jego sprzedaży. Ponad połowa badanych mieszkańców (58,4%) zauważyła wzrost spożywania napojów alkoholowych w otoczeniu, zaś prawie połowa respondentów (48%) przyznała, że była świadkiem lub doświadczyła nagannego zachowania młodzieży spożywającej alkohol. Prawie jedna piąta badanych (18,7%) posiadała wiedzę o prowadzonych lokalnie działaniach mających na celu przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom.

Zagrożenia w środowisku dzieci i młodzieży w Gminie Andrychów.

Jak wynika z badań spożywanie napojów alkoholowych przez młode osoby z terenu Gminy Andrychów stanowi bardzo poważny problem. Odsetek osób sięgających po alkohol wzrasta razem z wiekiem. Przyznało się do tego 15,5% badanych uczniów szkół podstawowych, 50% badanych gimnazjalistów oraz 80,5% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Ponadto 14% gimnazjalistów i 31,2% uczniów szkół ponadgimnazjalnych, przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem. Młodzi mieszkańcy Gminy Andrychów mają również kontakt z tytoniem oraz narkotykami. Do palenia papierosów chociaż raz w życiu przyznało się 9,1% badanych uczniów szkół podstawowych, 31,9% badanych gimnazjalistów oraz 50,9% badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wśród badanych uczniów szkół podstawowych, 1,2% uczniów miało doświadczenia z narkotykami. Odsetek badanych uczniów szkół gimnazjalnych sięgających po narkotyki wyniósł 6,8%, zaś odsetek badanych uczniów szkół ponadgimnazjalnych – 15,7%.

Okoliczności sprzyjające kontaktom z wszystkimi substancjami psychoaktywnymi występują najczęściej w czasie wakacji oraz w czasie wolnym, dlatego też dzieci i młodzież powinny zostać otoczone szczególną uwagą opiekunów i uświadamiane w kwestii niebezpieczeństw, jakie wiążą się ze spożywaniem alkoholu, narkotyków i paleniem papierosów. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że rodzice dość często nie zauważają tego, że z ich dziećmi może dziać się coś niepokojącego, że mogą znajdować się pod wpływem substancji psychoaktywnych. Uzyskane w trakcie badań wyniki powinny zaalarmować rodziców i opiekunów, aby poświęcali swoim dzieciom więcej uwagi i nie zapominali o odpowiedzialności, jaką za nie ponoszą.
Wyniki badań przeprowadzonych w Gminie Andrychów są zbliżone do wyników badań ogólnopolskich ESPAD z 2011 roku, które wskazują, że „napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 87,3% uczniów z młodszej grupy i 95,2% uczniów z starszej grupy”. „…Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości”.

Odpowiedzialność za zdrowy rozwój osób niepełnoletnich w dużym stopniu zależy od osób dorosłych, które znajdują się w ich otoczeniu. Oczywiście najbardziej znaczącą rolę odgrywają rodzice, jednak również inne osoby dorosłe mają obowiązek chronić zdrowie młodzieży. Zadaniem profilaktyki w tym obszarze jest wskazywać takie cechy, sytuacje i warunki, które przeciwdziałają zachowaniom ryzykownym – czynniki chroniące, aby jak najlepiej zwiększyć odporność człowieka na działanie czynników ryzyka, które sprzyjają powstawaniu zachowań ryzykownych. Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zachowań ryzykownych wzrasta wraz z ilością czynników ryzyka oddziałujących na młodego człowieka. Nie bez znaczenia jest w tym przypadku wiek osoby oraz uwarunkowania, którym podlega. Brak umiejętności radzenia sobie z trudnościami w konstruktywny sposób powoduje, że konkretne zachowania ryzykowne występują niezwykle często.
Szczegółowa diagnoza lokalnych problemów społecznych w Gminie Andrychów, dostępna jest w Ośrodku Wspierania Rodziny w Andrychowie oraz na stronie www.owr.andrychow.pl.

III. CELE PROGRAMU

Cel główny:
Zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniejących problemów alkoholowych wśród mieszkańców Gminy Andrychów, zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych i innych uzależnień, a także zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

Cele szczegółowe:

 • ograniczenie używania alkoholu przez osoby niepełnoletnie poprzez realizację programów profilaktycznych oraz promocję zdrowia,
 • dążenie do zmiany struktury spożywania napojów alkoholowych oraz ich ograniczenie,
 • osiągniecie zmiany w zachowaniach i w postawie wobec problemów alkoholowych mieszkańców gminy,
 • prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do całej społeczności gminy, a w szczególności do dzieci i młodzieży,
 • zwiększanie dostępności działań terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz ich rodzin, ofiar i sprawców przemocy w rodzinie,
 • wspieranie działalności informacyjno-edukacyjnej i szkoleniowej, w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • wspieranie rozwoju edukacji publicznej i podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów i zagrożeń związanych z używaniem alkoholu oraz możliwością zapobiegania temu zjawisku,
 • eliminowanie naruszeń prawa, regulowanego ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • współpraca i wspieranie instytucji i organizacji pozarządowych w działaniach i programach na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz krzewieniu trzeźwości i abstynencji,

IV. ZADANIA PROGRAMU I SPOSÓB ICH REALIZACJI

 • Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin
 • współdziałanie ze Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie prowadzącym terapię uzależnienia od alkoholu i uzależnień behawioralnych,
 • współpraca z podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie lecznictwa odwykowego, w tym ambulatoryjnego,
 • udzielanie dotacji na zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
 • opłacanie kosztów sądowych i kosztów powołania biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia, w związku z kierowanymi przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnioskami do Sądu, o wszczęcie postępowania w celu zobowiązania do leczenia odwykowego,
 • współpraca z grupami wsparcia AA (Anonimowi Alkoholicy), Al.-Anon (członkowie rodzin osób uzależnionych), Stowarzyszeniami Trzeźwościowymi i innymi instytucjami, zajmującymi się terapią uzależnień,
 • dofinansowanie szkoleń pracowników Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz prowadzenie profilaktyki alkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych do wytrzeźwienia z terenu Gminy Andrychów,
 • finansowanie działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • prowadzenie obsługi Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
 • działalność Ośrodka Wspierania Rodziny – zakup wyposażenia, materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć, utrzymanie i bieżące remonty budynku Ośrodka, promocja działalności Ośrodka w środowisku lokalnym, dofinansowanie szkoleń z zakresu socjoterapii, profilaktyki.
 • działalność Świetlicy Środowiskowo – Socjoterapeutycznej – zatrudnienie pracowników merytorycznych, realizacja programu profilaktycznego Świetlicy, dożywianie dzieci uczestniczących w zajęciach, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży (w tym organizacja wypoczynku zimowego i letniego),
 • pomoc psychologiczna, opiekuńcza i socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami uzależnień i przemocy oraz dzieci z grupy ryzyka, w zakresie zagrożenia patologią,
 • udzielanie pomocy psychospołecznej, psychologicznej osobom uzależnionym i ich rodzinom,
 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
 • Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo  -  wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • realizacja Programu Profilaktyki Twórczej w Ognisku Pracy Pozaszkolnej (zatrudnienie pracowników merytorycznych, zakup wyposażenia, materiałów i pomocy niezbędnych do prowadzenia zajęć),
 • realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami behawioralnymi oraz przemocy, a także promocji zdrowego stylu życia w postaci warsztatów i spotkań profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 • realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych dla nauczycieli, pedagogów, wychowawców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i promocji profilaktyki zintegrowanej,
 • realizacja działań profilaktycznych i edukacyjnych dla rodziców z zakresu budowania właściwych relacji w rodzinie, promocji zdrowego stylu życia oraz przeciwdziałania uzależnieniom,
 • organizacja konkursów wśród dzieci i młodzieży o tematyce związanej z problematyką uzależnień od różnych substancji psychoaktywnych (alkohol, leki, itp.) oraz uzależnień behawioralnych (hazard, Internet, telefon, zakupy, praca, itp.), przemocą oraz promocją zdrowia, zakup nagród dla laureatów konkursów o tematyce profilaktycznej,
 • wdrażanie i przeprowadzanie ogólnopolskich i regionalnych kampanii profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, promowania bezpieczeństwa, wartości rodzinnych oraz zdrowia,
 • udzielanie dotacji dla organizacji pozarządowych na wykonanie zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań edukacyjnych, skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych, mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim,
 • działalność na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców, podejmowanie działań edukacyjnych zwiększających bezpieczeństwo w środkach i obiektach komunikacji publicznej,
 • organizacja szkoleń, konferencji i warsztatów, udział w różnych formach szkoleniowych i warsztatowych,
 • wykonanie i zakup materiałów profilaktycznych,
 • tworzenie warunków do powstawania miejsc służących organizacji zajęć pozalekcyjnych, w tym sportowych dla dzieci i młodzieży oraz alternatywnych do picia alkoholu, „zdrowych” form spędzania czasu wolnego – budowa, rozbudowa oraz utrzymanie infrastruktury oświatowej i sportowej,
 • Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
 • współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami pozarządowymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • udzielanie dotacji w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych,
 • współorganizowanie przedsięwzięć o charakterze pomocowym, edukacyjnym oraz profilaktycznym realizowanych przez instytucje, stowarzyszenia itp.
 • działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości w miejscach publicznych poprzez umocnienie współpracy interdyscyplinarnej odpowiednich służb i instytucji Policji, Straży Miejskiej (dofinansowanie Straży Miejskiej z przeznaczeniem na zatrudnienie strażników miejskich podejmujących działania  w zakresie realizacji niniejszego programu).
 • Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w przypadku złamania zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

Do podjęcia ww. interwencji uprawnieni są: funkcjonariusze Policji, funkcjonariusze Straży Miejskiej, upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego.
Do występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego uprawniona jest osoba, każdorazowo upoważniona przez Burmistrza Andrychowa.

V. REALIZATORZY ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
Realizatorem Programu jest Gmina Andrychów poprzez Ośrodek Wspierania Rodziny w Andrychowie, który w celu realizacji Programu współpracuje głównie z:

 • Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie,
 • Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Andrychowie,
 • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Andrychowie,
 • Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym Koalicja Przeciw Przemocy w Andrychowie,
 • Andrychowskimi Stowarzyszeniami Trzeźwościowymi,
 • Ośrodkiem Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie,
 • organizacjami pozarządowymi,
 • Grupami samopomocowymi AA dla uzależnionych i współuzależnionych,
 • Szpitalem Psychiatrycznym w Andrychowie,
 • Komisariatem Policji w Andrychowie,
 • Komendą Policji w Wadowicach,
 • Strażą Miejską w Andrychowie,
 • placówkami oświatowymi,
 • parafiami,
 • oraz innymi instytucjami i osobami w zakresie wspólnego reagowania na występujące problemy (Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie, NZOZ – y, Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Andrychów, kluby sportowe, Kuchnia Św. Brata Alberta, PARPA, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie lecznictwa odwykowego, inne).

Za priorytetowych partnerów uznaje się organizacje pożytku publicznego lub organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizowane będą zadania z art. 4 ust.1 pkt 32) tejże ustawy w zakresie „przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”.

VI. ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zasady wynagradzania członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych określa rada gminy w gminnych programach rozwiązywania problemów alkoholowych.
Członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Andrychowie za wykonywane czynności przysługuje wynagrodzenie:

a) za udział w posiedzeniu plenarnym Komisji: Członek Komisji – 170,00 zł, Przewodniczący Komisji lub zastępca w przypadku prowadzenia posiedzenia – 255,00 zł, Sekretarz Komisji – 220,00 zł
b) za udział w posiedzeniu: Zespołu Orzekającego: Członek Zespołu – 120,00 zł, Przewodniczący Zespołu lub osoba pełniąca pod jego nieobecność tę funkcję – 170,00 zł
c) za rozpatrzenie przez Zespół Orzekający wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe (bez udziału strony, sprawy rozpatrzone zaocznie) – 8,50 zł
d) za rozpatrzenie przez Zespół Orzekający wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe (z udziałem strony) – 17,00 zł.

Wynagrodzenie nie przysługuje członkom Komisji, którzy są pracownikami Urzędu Miejskiego w Andrychowie lub jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli posiedzenie Komisji odbywa się w godzinach ich pracy. Jeżeli posiedzenie odbywa się poza godzinami pracy tych członków, wynagrodzenie przysługuje według powyższych zasad. Na inne czynności nie ujęte wyżej, a wynikające z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mogą być spisane odrębne umowy. Wynagrodzenie określone w pkt. a i b wypłaca się wg następujących zasad: niezależnie od czasu trwania posiedzenia, jeżeli w tym samym dniu uczestniczy się w więcej niż w jednym posiedzeniu – otrzymuje się jedno wynagrodzenie. Wypłata wynagrodzenia następuje po każdym miesiącu kalendarzowym, na podstawie rachunku wystawionego przez członka Komisji zgodnie z listą obecności, a dla czynności ujętych w pkt. c, d - dodatkowo w oparciu o pisemne sprawozdanie.

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU

 • Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 są, zgodnie z art.182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, środki finansowe budżetu gminy pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, które nie mogą być przeznaczone na inne cele.
 • Środki finansowe pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, o których mowa w art. 111, 18 i 181  ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, niewykorzystane w danym roku na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostają przeniesione do wykorzystania w Programie PiRPA w roku następnym.

VIII. KONTROLA REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 • Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przygotowuje Ośrodek Wspierania Rodziny i przedstawia Burmistrzowi.
 • Burmistrz po zatwierdzeniu sprawozdania przedstawia je Radzie Miejskiej do przyjęcia.

Andrychów, 3 grudnia 2015 r.

 


Uchwała Nr XVII-163-15 
Rady Miejskiej w Andrychowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.  

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.) Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Andrychów na rok 2016 w  brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Ośrodek Wspierania Rodziny, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon/Fax: 33 8752429, E-mail: owr@andrychow.pl